Men's Water Polo
Player Profile

Martin Andrijasevic

Photo of Martin Andrijasevic

Program: Mathematics & Statistics
Hometown: Ottawa, ON
Eligibility:
3