Men's Hockey
Player Profile

#29 Matthew Sozanski

Photo of Matthew Sozanski

6-0 Center

Program: Undeclared
Hometown: Calgary, AB
Eligibility:
2